Multifunkčný automatický spirometer MAS-1 a MAS-1K

  

Automatizovaný spirometer "MAS-1K Kontakt" predstavuje počítačový variant autonómneho spirometra MAS-1, ktorý umožňuje rýchle a spoľahlivé meranie parametrov funkcie vonkajšieho dýchania človeka. Merania prebiehajú v režime "dialóg" medzi operatórom a operačnou jednotkou programu meraní. Obraz procesu dýchania sa zobrazuje na obrazovke počítača v režime "reálneho času". V samotnom spirometri je zabudovaná kontrola správnosti vykonania dýchacích testov. Samotné výsledky merania sa zobrazia na monitore, alebo sa môžu vytlačiť na obyčajný papier. Výpočet parametrov, ich porovnanie s normou a taktiež archivácia nameraných hodnôt sa vykonáva automaticky ihneď po skončení dýchacieho testu.
Spirometer "MAS-1K Kontakt" sa dodáva spolu s modulom, ktorý sa pripája k počítaču. Zachováva v sebe všetky funkčné možnosti spirometra MAS-1, avšak od svojho predchodcu sa líši rozšírením o možnosti grafického zobrazovania nameraných výsledkov spirometrických meraní, ako aj možnosťou tvorby prakticky neohraničeného množstva databáz sledovaných pacientov. Táto možnosť umožňuje chrániť a zhromnažďovať všetky výsledky spirometrických meraní, vytvárať faily pacientov, vykonávať rôzne štatistické vyhodnotenia, ktoré odrážajú dynamiku parametrov funkcie vonkajšieho dýchania počas sledovaného obdobia.

Funkcia expertného systému spirometra:
Automatická kontrola a vyhodnotenie spoľahlivosti spirometrických meraní, ktoré vedú k minimalizácií subjektívnych faktorov pri nedostatočnej spolupráci pacienta. V systéme je založený princíp kontroly reprodukovateľnosti a kontroly kvality spirometrických meraní.
Automatické vyhadnotenia s diagnostickým záverom s poukázaním na stupeň a typ poškodenia ventilačných funkcií pľúc v súvislosti so 4 štandartami funkcii hodnôt pre dospelých (2 - pre deti) s využitím dvoch európskych štandartov (Knudson, EGCS).
Automatická interpretácia funkčných skúšok na základe rôznych protokolov pre provokačné, bronchodilatačné, alergénne a chladové skúšky, ako aj pre skúšku s fyzickou záťažou.
Prakticky neobmedzený informačný objem uchovávania údajov spirometrie, ktoré zabezpečuje ochranu údajov meraní v priebehu plnej doby funkčnosti spirometra (podľa TP - nie menej ako 10 rokov).
Možnosť štatistického spracovania údajov spirometrických meraní s diagramovým vyhodnotením; grafické vyhodnotenie zodpovedajúce dynamike parametrov konkrétneho pacienta za sledované obdobie, ako aj množstvo porovnaní údajov s automatickou interpretáciou spoľahlivosti ich merania.
Spirometer MAS-1K Kontakt je vybavený prostriedkami a metodikou kontroly.
Objektívna kontrola metrologických charakteristík v procese používania prístroja je zabezpečená pomocou kalibračného zariadenia, ktoré je dodavané v komplete so spirometrom.
Samotná konštrukcia spirometra MAS-1K Kontakt zabezpečuje možnosť úplného samostatného čistenia dýchacieho kanálu, ktorý je v kontakte s pacientom.
Minimálne náklady pri expluatácii spirometra.
Jednoduché pripojenie k PC.


Copyright 2011, powered by PROPAG, s.r.o.